Poleasingowe

Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.


§ 1.

Postanowienia wstępne


 1. Niniejszy Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z/s w Komornikach (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług przez Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. (dalej ECR) na rzecz użytkowników Internetu, polegających na wyłanianiu w drodze konkursu ofert prowadzonego za pośrednictwem portalu https://poleasingowe.pl/, podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy zakupu ruchomości prezentowanych na w/w portalu.
 2. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie ofert oraz używania portalu poleasingowe.pl jest skorzystanie z urządzenia elektronicznego posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, koniecznie z włączoną obsługą skryptów JavaScript:
  • Chrome w wersji 16 lub nowszej,
  • Firefox w wersji 11 lub nowszej,
  • Opera w wersji 12.10 lub nowszej
  • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej.

§ 2.

Definicje


Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Portal aukcyjny – portal internetowy www.poleasingowe.pl, za pośrednictwem którego Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną, na którym prowadzone są aukcje internetowe prowadzące do wyłonienia oferenta, który będzie uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży ruchomości. Wyłonienie oferenta, który zawrze umowę możliwe jest jedynie za pośrednictwem Portalu aukcyjnego.

Organizator/ECR – Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Lipowej nr 2, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 0000331675, NIP: 8942976550, REGON: 021014968, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. pośrednictwa w sprzedaży ruchomości należących do podmiotów, z którymi współpracuje oraz innych, w tym również stanowiących własność ECR.

Aukcja – aukcja elektroniczna prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.poleasingowe.pl, zorganizowana w formie konkursu ofert i polegająca na składaniu przez Oferentów indywidualnych ofert cenowych zakupu ruchomości, której dotyczy Aukcja. Celem Aukcji jest wyłonienie Oferenta, który będzie uprawniony do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży ruchomości, której dotyczy Aukcja,.

Prowizja – opłata dodatkowa należna Organizatorowi pobierana od Oferenta, którego oferta została wybrana za pośrednictwem Aukcji, z tytułu organizacji i przeprowadzenia Aukcji oraz przechowania Przedmiotu Aukcji do czasu jego odbioru przez Oferenta. Wysokość Prowizji Oferent może obliczyć za pomocą kalkulatora Prowizji znajdującego się na stronie internetowej Aukcji.

Aukcja Automatyczna – Aukcja, w której Oferent ma możliwość skorzystania z opcji automatycznego podbijania złożonej przez niego oferty przez system aukcyjny. Oferta jest każdorazowo podbijana o minimalną kwotę postąpienia, do wysokości zaproponowanej przez Oferenta kwoty maksymalnej.

Cena Kup Teraz – wskazana na podstronie danej Aukcji cena, której zaoferowanie pozwala na natychmiastowe wyłonienie zwycięzcy Aukcji.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową będąca Uczestnikiem Aukcji.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez swojego przedstawiciela umocowanego do jej reprezentowania, zarejestrowana na Portalu, która w wyniku rejestracji otrzymała login i hasło.

Sprzedawca – podmiot będący właścicielem ruchomości, zawierający umowę sprzedaży z Oferentem, którego oferta uzyskała Przybicie w wyniku przeprowadzonej Aukcji. W przypadku niektórych Aukcji Sprzedawcą może być również Organizator.

Oferent – Użytkownik, który złożył za pośrednictwem Aukcji, ofertę zakupy ruchomości (Przedmiotu Aukcji). Oferentem może być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej etc. w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przy czym uczestniczą oni w aukcji poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną, spełniającą ww. warunki.

Regulamin – niniejszy Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.

Przedmiot Aukcji – ruchomość wystawiona do sprzedaży w trybie konkursu ofert prowadzonego za pośrednictwem Portalu, w szczególności samochody i maszyny pochodzące z zakończonych umów leasingu oraz umów flotowych lub innych.

Przybicie – potwierdzenie udzielane przez Organizatora Oferentowi, którego oferta została wyłoniona poprzez Aukcję w trybie konkursu ofert. Udzielenie Przybicia uprawnia Oferenta do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji.

Sprzedaż w trybie ofertowym – Aukcja z sugerowaną ceną sprzedaży, nie stanowiącą oferty, która jest uwidoczniona na stronie Aukcji. Podczas Aukcji organizowanej w tym trybie, Oferent może złożyć dowolną ofertę, w tym niższą od ceny sugerowanej. Fakt złożenia Oferty jest widoczny na stronie Aukcji dla wszystkich Użytkowników, przy czym nie jest wyświetlana wysokość Oferty. Po upływie terminu zakreślonego na stronie Aukcji Organizator dokonuje weryfikacji ofert. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia przybicia Oferentowi, który złożył najwyższą ofertę oraz do podjęcia dalszych rokowań z w/w Oferentem.


§ 3.

Obowiązywanie Regulaminu


 1. Rejestracja w Portalu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Przed przystąpieniem do udziału w Aukcji, każdy Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Aukcji określonymi w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowo z Regulaminem sprzedaży danej rzeczy, w zależności od tego czyją stanowi własność, zgodnie z informacją zamieszczoną na Portalu.
 3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Aukcji prowadzonych za pośrednictwem Portalu za wyjątkiem Aukcji, których przedmiotem są ruchomości stanowiące własność Sprzedawców, którzy posiadają odrębny regulamin sprzedaży ruchomości tj.:
 4. Informacja o danych Sprzedawcy jest każdorazowo podana na stronie Aukcji.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego regulaminu a regulaminu danego Sprzedawcy, niniejszy Regulamin znajdzie zastosowanie w zakresie, w jakim jest on zgodny z zapisami zawartymi w regulaminie Sprzedawcy. W pozostały zakresie, zastosowanie znajdzie regulamin Sprzedawcy.

 6. § 4.

  Rejestracja


  1. Rejestracja na Portalu polega na przesłaniu formularza elektronicznego zawierającego następujące dane podmiotu dokonującego rejestracji:
   • Nazwa (Imię i nazwisko)
   • Adres zamieszkania/siedziba
   • Numer NIP (jeśli posiada)
   • Adres e-mail
   • Numer KRS (jeśli posiada)
   • Numer PESEL (jeśli posiada)
  2. Dokonując rejestracji, podmiot rejestrujący się wybiera unikatowy login oraz hasło składające się z co najmniej z 6 znaków, w tym co najmniej jednej małej i dużej litery, co najmniej jednej cyfry oraz co najmniej jednego symbolu (!@#$%^&*?()-_=+{};:,<.>). Wybrany przez Użytkownika login nie może zawierać słów lub wyrażeń powszechnie uważanych za obraźliwe lub wulgarne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego przez Użytkownika loginu w przypadku, gdy nie będzie on spełniał powyższego warunku.
  3. W formularzu rejestracyjnym podmiot dokonujący rejestracji oświadcza, że dokonywane przez niego za pośrednictwem Portalu czynności są podejmowane w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą (tj. w charakterze przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego) lub w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta Użytkownika bez podania przyczyn.
  5. Użytkownik może być posiadaczem wyłączenie jednego konta.
  6. Poprzez dokonanie rejestracji na Portalu, Użytkownik zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  7. Korzystanie przez Użytkowników i podmioty niezarejestrowane z kont należących do innych Użytkowników jest zabronione.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od podmiotu dokonującego rejestracji dodatkowych dokumentów i informacji celem wdrożenia adekwatnych środków bezpieczeństwa, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2017 poz. 1049 ).
  9. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub elektronicznej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub wybranie odpowiedniej opcji (przyciśnięcie przycisku „USUŃ KONTO” który znajduje się w panelu oferenta na Portalu). Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dojścia w/w oświadczenia do Organizatora. Usunięcie konta nie powoduje wycofania oferty złożonej przez Użytkownika.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zablokowania konta Użytkownika) ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
   • naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
   • podjęcia przez Użytkownika działań wpływających negatywnie na działanie Portalu, w tym powodujących zakłócania jego funkcjonowania,
   • powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.,
   • Niewywiązanie się z oferty złożonej za pośrednictwem aukcji przez Oferenta, który wygrał Aukcję.
  11. W przypadku, gdy Użytkownik wskazany w ust. 10 powyżej jest konsumentem, Organizator rozwiąże umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, po uprzednim zawiadomieniu dokonanym na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, ze wskazaniem przyczyn rozwiązania umowy.
  12. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane nie może wziąć udziału w kolejnych Aukcjach.
  13. Jeśli rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w wyniku oświadczenia Użytkownika, złożone przez Użytkownika Oferty oraz wygrane Aukcje wywołują skutki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
  14. Konto Użytkownika może zostać odblokowane po uiszczeniu przez niego opłaty na rzecz Organizatora w kwocie 1000 zł netto.
  15. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn (niemożliwość świadczenia usługi, siła wyższa lub inne niedające się przewidzieć przyczyny, na które Organizator nie ma wpływu). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Organizator składa Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

  § 5.

  Przedmiot Aukcji i ogłoszenie aukcyjne


  1. Przedmiot Aukcji stanowią ruchomości pochodzące z zakończonych umów leasingu, kredytu lub innych, stanowiące własność Sprzedawców posiadających zawarte z Organizatorem umowy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ruchomości.
  2. Dokładny opis Przedmiotu Aukcji jest udostępniany na stronie Aukcji.
  3. Ogłoszenie o Aukcji zawiera, w zależności od rodzaju Przedmiotu Aukcji m.in. następujące informacje:
   • marka,
   • model,
   • typ,
   • kolor,
   • pojemność i rodzaj silnika,
   • numer nadwozia,
   • przebieg,
   • termin aukcji,
   • cenę wywoławczą,
   • miejsce przechowywania przedmiotu aukcji,
   • dokumentację fotograficzną Przedmiotu Aukcji,
   • informacje dotyczące możliwości zapoznania się ze stanem technicznym Przedmiotu Aukcji,
   • opinię rzeczoznawczy, jeśli została sporządzona,
   • określenie rodzaju (typu) prowadzonej Aukcji ,
   • wysokość prowizji dla najwyższej złożonej w danym momencie oferty i narzędzie do jej wyliczania, w przypadku gdy została przewidziana w danej Aukcji,
   • dane Sprzedawcy.
  4. Dane dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia Przedmiotu Aukcji są podawane do publicznej wiadomości uczestników aukcji poprzez umieszczenie ich na odpowiedniej podstronie na Portalu (ogłoszeniu aukcyjnym).
  5. Obwieszczenie o aukcji umieszczone jest na tematycznych portalach internetowych.

  § 6.

  Przebieg aukcji


  • Wzięcie udziału w Aukcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Portalu, po wcześniejszej rejestracji dokonanej zgodnie z postanowieniami działu V powyżej.
  • Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez zalogowanie przy użyciu swojego unikatowego loginu i hasła oraz złożenie oferty zakupu Przedmiotu Aukcji na stronie danej Aukcji.
  • Przed przystąpieniem do aukcji ustalana jest cena wywoławcza Przedmiotu Aukcji.
  • Cena wywoławcza może zostać określona przy uwzględnieniu aktualnej wartości rynkowej Przedmiotu Aukcji, obliczanej na podstawie wycena dokonywanej przez Organizatora, Sprzedawcę lub przy udziale niezależnego rzeczoznawcy. Cena minimalna może zostać również wyznaczona przez Organizatora lub Sprzedawcę bez sporządzania opinii rzeczoznawcy.
  • Wartość rynkową, o której mowa w ust. 3, określa się na podstawie przeciętnych cen w obrocie rzeczami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
  • Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt zapoznać się z aktualnym stanem technicznym Przedmiotu Aukcji przed przystąpienie do Aukcji, a jego przystąpienie do Aukcji (złożenie oferty zakupu), oznacza akceptację podanych danych (także w przypadku, gdy różnią się one od danych zawartych w wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę).
  • Oferent poprzez złożenie oferty zakupu oświadcza wobec Organizatora, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny sprzętu oraz kompletność jego wyposażenia.
  • Składane przez Oferentów oferty są informacjami jawnymi, z wyjątkiem Aukcji Sprzedaż w trybie ofertowym.
  • Podana podczas Aukcji cena Przedmiotu Aukcji może być zarówno kwotą brutto jak i netto, przy czym dokładne określenie rodzaju ceny znajduje się przy konkretnej pozycji na stronie Aukcji.
  • Minimalne postąpienie w czasie Aukcji wynosi 100,00 zł, lub wielokrotność tej kwoty.
  • Aktualna najwyższa złożona oferta widoczna jest na stronie Aukcji, z wyjątkiem Aukcji Sprzedaż w trybie ofertowym.
  • W momencie złożenia oferty w przeciągu dwóch ostatnich minut, aukcja zostaje automatycznie przedłużona o kolejne dwie minuty, jednak łącznie nie więcej niż o 30 minut,
  • W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą kwotę, o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert – wygrywa oferta złożona wcześniej,
  • ECR zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert,
  • W przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z klientem (numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem), oferta zostaje odrzucona.
  • Oferent może cofnąć złożoną przez siebie ofertę najpóźniej na 24 godzin przez terminem zakończenia Aukcji.
  • W przypadku wycofania oferty przez Oferenta przed upływem okresu wskazanego w ust. 16 powyżej za wiążącą uznaje się kolejną ofertę, która stała się najwyższą

  § 7.

  Zakończenie i rozstrzygnięcie Aukcji


  • Aukcja kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona.
  • Podbicie (złożenie oferty wyższej od wskazanej na stronie Aukcji oferty aktualnie najwyższej) w przeciągu dwóch minut od złożenia ostatniej oferty, powoduje przedłużenie czasu trwania Aukcji. Aukcja jest przedłużana dopóki żaden z Oferentów nie dokona podbicia w przeciągu dwóch minut od złożenia ostatniej oferty. Aukcja nie może być przedłużana na czas dłuższy niż 30 minut.
  • Licytację wygrywa najwyższa oferta złożona do momentu zamknięcia Aukcji lub opcja Kup Teraz, gdy jest przewidziana, która automatycznie kończy Aukcję, a Oferent, która skorzystał z tej możliwości zostaje jej zwycięzcą,
  • Aukcja zostaje rozstrzygnięta dopiero w momencie udzielenia przybicia przez Sprzedawcę za pośrednictwem Organizatora. Udzielenie przybicia oznacza wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na zawarcie umowy nabycia Przedmiotu Aukcji zgodnie z ofertą złożoną przez Oferenta.
  • Informacja na temat przybicia jest wysyłana drogą elektroniczną do Oferenta, który złożył najwyższą ofertę lub skorzystał z opcji Kup Teraz, w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Aukcji, przy czym w przypadku nie uzyskania przybicia, Oferent przestaje być związany ofertą. Oferent, który wygrał Aukcję zostaje również poinformowany o cenie Przedmiotu Aukcji i wartości podatku VAT oraz o wysokości Prowizji, o ile została naliczona.
  • Zwycięstwo w Aukcji, ani uzyskanie przybicia nie powodują automatycznego zawarcia umowy sprzedaży, przedwstępnej umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek innej umowy o charakterze zobowiązującym Organizatora lub Sprzedawcę do przeniesienia własności Przedmiotu Aukcji.
  • Oferent, który wygrał Aukcję i uzyskał przybicie, jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji ze Sprzedawcą w terminie 7 dni od dnia udzielenia przybicia.
  • Oferent, który nie wywiązał się ze swojej oferty w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, zostaje pozbawiony możliwości składania ofert w systemie aukcyjnym ECR, a jego konto zostaje zablokowane.

  § 8.

  Zawarcie umowy


  • Udzielenie przybicia nie powoduje zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji na rzecz Oferenta, który wygrał Aukcję.
  • Oferent, który wygrał Aukcję zostaje powiadomiony drogą mailową o udzieleniu przybicia oraz o konieczności zawarcia pisemnej umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji w terminie 7 dni od dnia udzielenia przybicia w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  • Oprócz informacji wskazanych w ust. 2 powyżej, Oferent, który wygrał Aukcję jest również informowany o numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić cenę Przedmiotu Aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz o numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić naliczoną Prowizję, o ile została przewidziana.
  • Oferent, któremu udzielono przybicia jest zobowiązany do uiszczenia Ceny sprzedaży oraz kwoty Prowizji na rachunki bankowe wskazane przez Organizatora najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy (do 6 dni od dnia udzielenia przybicia).
  • Wzory umów sprzedaży przedmiotu aukcji dla poszczególnych sprzedawców znajdują się w zakładce „wzory umów”
  • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji jest uiszczenie całości ceny za Przedmiot Aukcji wraz z podatkiem VAT oraz Prowizji najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy na wskazane rachunki bankowe.
  • Po zawarciu umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji, Oferent będący przedsiębiorcą otrzyma fakturę VAT obejmującą cenę zakupionego Przedmiotu Aukcji, o ile Sprzedawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
  • Przejście własności Przedmiotu Aukcji na Oferenta następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji, pod warunkiem uprzedniej zapłaty Prowizji oraz ceny wraz z podatkiem VAT.. Brak zapłaty którejkolwiek z w/w kwot (Prowizji lub ceny nabycia z VAT) nie powoduje przejścia własności Przedmiotu Aukcji na Oferenta.
  • Z chwilą zawarcia umowy, ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Aukcji związane z jego przechowaniem przechodzi na Oferenta.

  § 9.

  Odbiór Przedmiotu Aukcji


  • Oferent otrzyma wiadomość o możliwości odbioru Przedmiotu Aukcji w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
  • Odbiór pojazdu jest możliwy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Oferenta o możliwości odbioru Przedmiotu Aukcji, w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  • Oferent oraz Organizator lub jego umocowany przedstawiciel sporządzają protokół odbioru Przedmiotu Aukcji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku odbioru Przedmiotu Aukcji przez inną osobę niż Oferent lub osobę, która nie jest uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnymi danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, odbiór Przedmiotu Aukcji jest możliwy po przedstawieniu pełnomocnictwa w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • Dokonując odbioru Przedmiotu Aukcji, Oferent jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania dokumentów, których wzory dostępne są w zakładce POMOC, w zależności od podmiotu będącego Sprzedawcą. Odmowa wypełnienia w/w dokumentów będzie skutkowała niewydaniem Przedmiotu Aukcji.
  • W przypadku, gdy Przedmiotem Aukcji jest pojazd, warunkiem wydania Przedmiotu Aukcji jest podpisanie przez Oferenta, który nabył Przedmiot Aukcji lub jego pełnomocnika, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu Oferenta, który nabył Przedmiot Aukcji przez Organizatora u odpowiedniego ubezpieczyciela.
  • W sytuacji, kiedy do transakcji sprzedaży dochodzi za pośrednictwem Europejskiego Centrum Remarketingu, wtedy zgłoszenia sprzedaży u ubezpieczyciela dokonuje ECR, a polisa na pojazd będzie ważna maksymalnie 14 dni od daty wpłacenia środkow przez nabywcę.

  § 10.

  Przetwarzanie danych osobowych


  • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i chronione przez Organizatora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami prawa polskiego w tym zakresie.
  • Dokładne informacje dotyczące sposobów przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz podmiotów zaangażowanych w ich przetwarzanie znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

  § 11.

  Kary


  1. W przypadku, gdy Oferent niebędący Konsumentem zrezygnował z zawarcia umowy zakupu wylicytowanego Przedmiotu lub nie uiścił Prowizji lub ceny Przedmiotu Aukcji brutto w terminie wskazany przez Organizatora w wiadomości e-mail przesłanej do Oferenta, Organizator naliczy Oferentowi opłatę karną w wysokości 3% zaoferowanej przez Oferenta ceny nabycia Przedmiotu Aukcji netto. , jaka powinna być zapłacona przez Oferenta w związku z wygraniem Aukcji, nie mniej niż 500 zł.
  2. W przypadku niezawarcia umowy przez Oferenta po uiszczeniu Prowizji i Ceny brutto w terminie wskazanym w dziale VII ust. 7 lub nieodebrania Przedmiotu Aukcji w terminie wskazanym przez Organizatora, Organizator naliczy Oferentowi opłatę z tytułu tytułu przechowania Przedmiotu Aukcj w wysokości:
   • 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych przyczep i naczep,
   • 30 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku samochodów osobowych i motocykli,
   • 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku koparek, ciągników i maszyn budowlanych,
   • 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku urządzeń i Przedmiotów Aukcji innego rodzaju.
  3. Oferent będący Konsumentem jest uprawniony do naliczania kary umownej określonej w ust. 2 powyżej w przypadku, gdy po uzyskaniu przybicia uiści Prowizji oraz Cenę nabycia brutto w terminie określonym w dziale VII ust. 7., a Sprzedawca w tymże terminie nie zawrze z nim umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji lub nie wyda mu Przedmiotu Aukcji w zakreślonym terminie.

  § 12.

  Odpowiedzialność Organizatora/Rękojmia/Gwarancja


  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portalu i usług oferowanych za jego pośrednictwem.
  2. Odpowiedzialność za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy sprzętem komputerowym wykorzystywanym przez Użytkownika w celu korzystania z Portalu lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Portalem spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu komputerowego lub też innymi okolicznościami wynikłymi z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,
   • konsekwencji korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technologicznym, technicznym oraz infrastrukturalnym.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia działania Portalu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w sposób nienaruszający praw Użytkownika.
  5. Oferowana w ramach Portalu Przedmioty Aukcji nie są objęte gwarancją, ani nie jest na nie udzielana gwarancja Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z treści Aukcji lub umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji.
  6. W przypadku umów sprzedaży Przedmiotu Aukcji, których stroną jest podmiot niebędący Konsumentem, rękojmia z tytułu wad Przedmiotu Aukcji, zostaje wyłączona.
  7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Użytkowników będących Konsumentami w zakresie rękojmi, a wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, przy czym w przypadku umów sprzedaży zawartych z Konsumentami, których przedmiotem są używane Przedmioty Aukcji (nie nowe) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ulega ograniczeniu do 1 roku od dnia wydania Przedmiotu Aukcji.

  § 13.

  Reklamacje


  • Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres ECR Sp. z o.o. ul. Lipowa 2, Komorniki 55-300 Środa Śląska lub przesłać mailem na adres reklamacje@ecr.com.pl.
  • Złożenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie, np. na przygotowanym formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminiu.
  • Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, dane nabywcy i Sprzedawcy Przedmiotu Aukcji, datę zawarcia umowy, numer aukcji, adres e-mail. Reklamujący winien załączyć opis reklamacji i wskazać, czego się domaga.
  • W przypadku składania reklamacji przez osobę niebędącą nabywcą ruchomości(w tym przez pracownika, członka zarządu nieuprawnionego do samodzielnej reprezentacji, członka rodziny), do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym. Takie pełnomocnictwo jest również wymagane w przypadku podejmowania przez w/w osoby innych czynności w ramach postępowania reklamacyjnego.
  • ECR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych wpisywanych na formularzu.
  • Po otrzymaniu reklamacji przez ECR Sp. z o.o., Użytkownik otrzyma na adres email wskazany na formularzu rejestracyjnym, wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia reklamacji. Wiadomość e-mail będzie zawierała numer reklamacji, na który należy powoływać się przy kontakcie pisemnym, mailowym lub telefonicznym z pracownikami ECR.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ECR Państwa reklamacji. Dzień otrzymania przez nas reklamacji zostanie wskazany w wiadomości potwierdzającej złożenie reklamacji.
  • Złożenie reklamacji nie wstrzymuje procedury sprzedaży Przedmiotu Aukcji zgodnie z rozstrzygnięciem aukcji, o ile ECR nie postanowi inaczej.
  • W przypadku, gdy ze względu na charakter zgłoszonej wady reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie wskazanym w ust. 5, Użytkownik zostanie poinformowany o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  • Rozpatrzenie reklamacji nie jest jednoznaczne z naprawą Przedmiotu Aukcji, zwrotem ceny, zmianą wyniku aukcji lub innym rozstrzygnięciem, stanowi jedynie ustosunkowanie się ECR Sp. z o.o. do złożonej przez Użytkownika reklamacji.
  • W przypadku negatywnego rozpatrzenie reklamacji przysługują Państwu roszczenia i uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego.
  • Użytkownicy, którzy zakupili Przedmiot Aukcji jako konsumenci mają możliwość poddania sporów wynikłych w związku z zawartą umową, pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  § 14.

  Pliki cookies


  • Warunkiem prawidłowego działania Portalu jest zezwolenie na korzystanie przez Portal i zapisywanie plików cookies, a ograniczenie ich działania może spowodowanie niepoprawne działanie Portalu.
  • Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywania, przechowywanie i dostęp do plików cookies poprzez wybranie odpowiedniej opcji na oknie pop-up. Użytkownik może nie wyrazić zgody na korzystanie z plików cookies lub cofnąć zgodę już wyrażoną poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
  • Pliki cookies służą do automatycznego zbierania danych dotyczących Użytkownika w celu dostosowania treści Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania przez niego z Portalu poprzez dostosowanie wyświetlania strony internetowej do stosowanego przez niego urządzenia.
  • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

  § 15.

  Postanowienia końcowe


  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Oferentem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na Portalu, podstrona „Regulamin”. Użytkownik w chwili rejestracji otrzymuje darmową wersję Regulaminu drogą elektroniczną.
  4. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia w całości, ani w jakiejkolwiek części, kosztów poniesionych przez Użytkownika w związku z uczestnictwem w Aukcji, zawarciem umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji lub odbiorem Przedmiotu Aukcji, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji.
  5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

Potrzebujesz pomocy?

Biuro Obsługi Klienta